اندیشمندان جوان

موضوعات مختلف پیرامون علوم تجربی

خطای دید

[ چهارشنبه 1 مرداد1393 ] [ 21:55 ] [ برنا ]

[ ]

تصویر

نظر تان درباره این تصویر چیست؟

بدون شک  برای عدم تقلب   و تنبیه کردن دانش آموزان نبوده است.

[ چهارشنبه 1 مرداد1393 ] [ 21:51 ] [ برنا ]

[ ]

ارسالی از طرف سرکار خانم نگار جودی:

 

جاده ی موفقیت سر راست نیست

پیچی وجود دارد به نام شکست

دور برگردانی به نام سردرگمی

سرعت گیر هایی به نام دوستان

چراغ قرمز هایی به نام دشمنان

چراغ احتیاط هایی به نام خانواده

تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل

اما اگر یدکی به نام عزم داشته باشید

موتوری به نام استقامت

و راننده ای به نام خدا

به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد.

[ چهارشنبه 1 مرداد1393 ] [ 21:41 ] [ برنا ]

[ ]

تقابل های عدالت خواهی علی(ع) با افراط گری های مریدان خود

متن زیر را تقدیم به دانش آموزان فرهیخته ای می کنم که مشتاق دانستن هایی بیشتر وواقعی ترند.
 
خواندن دقیق آن را تا پایان متن از دست ندهید.
امید است که دراین ایام علی »ع« را واقعا بشناسیم  
 
ناگفته های تاریخ از نقدهای امام علی بر رویکردهای برخی یاران خاص ایشان

ادامه مطلب

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 15:25 ] [ برنا ]

[ ]

جاذبه ودافعه علی «ع»

قسمتهای از کتاب جاذبه ودافعه علی «ع» از استاد مطهری:

علی شخصیت دونیرویی

علی از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه، و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعهای به نیرومندی جاذبه و دافعه علی پیدا نکنیم. دوستانی دارد عجیب، تاریخی، فداکار، باگذشت؛ از عشق او همچون شعلههایی از خرمنی آتش، سوزان و پرفروغاند؛ جان دادن در راه او را آرمان و افتخار میشمارند و در دوستی او همه چیز را فراموش کردهاند. از مرگ علی سالیان بلکه قرونی گذشت اما این جاذبه همچنان پرتو میافکند و چشمها را به سوی خویش خیره میسازد.

در دوران زندگیاش عناصر شریف و نجیب، خداپرستانی فداکار و بیطمع، مردمی باگذشت و مهربان، عادل و خدمتگزار خلق گرد محور وجودش چرخیدند که هر کدام تاریخچهای آموزنده دارند، و پس از مرگش در دوران خلافت معاویه و امویان جمعیتهای زیادی به جرم دوستی او در سختترین شکنجهها قرار گرفتند اما قدمی را در دوستی و عشق علی کوتاه نیامدند و تا پای جان ایستادند.

سایر شخصیتهای جهان، با مرگشان همه چیزها میمیرد و با جسمشان در زیر خاکها پنهان میگردد اما مردان حقیقت خود میمیرند ولی مکتب و عشقها که برمیانگیزند با گذشت قرون تابندهتر میگردد.

ما در تاریخ میخوانیم که سالها بلکه قرنها پس از مرگ علی افرادی با جان از ناوک دشمنانش استقبال میکنند. از جمله مجذوبین و شیفتگان علی، میثم تمّار را میبینیم که بیست سال پس از شهادت مولی بر سر چوبهدار از علی و فضایل و سجایای انسانی او سخن میگوید. در آن ایامی که سرتاسر مملکت اسلامی در خفقان فرو رفته، تمام آزادیها

کشته شده و نفسها در سینه زندانی شده است و سکوتی مرگبار همچون غبار مرگ بر چهرهها نشسته است، او از بالایدار فریاد برمیآورد که بیایید از علی برایتان بگویم.مردم از اطراف برای شنیدن سخنان میثم هجوم آوردند. حکومت قدّاره بند اموی که منافع خود را در خطر میبیند، دستور میدهد که بر دهانش لجام زدند و پس از چند روزی هم به حیاتش خاتمه دادند.

تاریخ از این قبیل شیفتگان برای علی بسیار سراغ دارد.

این جذبهها اختصاصی به عصری دون عصری ندارد. در تمام اعصار جلوههایی از آن جذبههای نیرومند میبینیم که سخت کارگر افتاده است.

مردی است به نام ابن سِکیت؛ از علما و بزرگان ادب عربی است و هنوز هم در ردیف صاحب نظران زبان عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده میشود. این مرد در دوران خلافت متوکل عباسی میزیسته (در حدود دویست سال بعد از شهادت علی).در دستگاه متوکل متهم بود که شیعه است اما چون بسیار فاضل و برجسته بود، متوکل او را به عنوان معلم فرزندانش انتخاب کرد. یک روز که بچههای متوکل به حضورش آمدند و ابن سکیت هم حاضر بود و ظاهراً در آن روز امتحانی هم از آنها به عمل آمده بود و خوب از عهده برآمده بودند، متوکل ضمن اظهار رضایت از ابن سکیت و شاید [به خاطر] سابقه ذهنی که از او داشت- که شنیده بود تمایل به تشیع دارد- از ابن سکیت پرسید: این دو تا (دو فرزندش) پیش تو محبوبترند یا حسن و حسین فرزندان علی؟ ابن سکیت از این جمله و از این مقایسه سخت برآشفت.خونش به جوش آمد. با خود گفت کار این مرد مغرور به جایی رسیده است که فرزندان خود را با حسن و حسین مقایسه میکند! این تقصیر من است که تعلیم آنها را بر عهده گرفتهام. در جواب متوکل گفت: به خدا قسم قنبر

غلام علی به مراتب از این دو تا و از پدرشان نزد من محبوبتر است. متوکل فی المجلس دستور داد زبان ابن سکیت را از پشت گردنش درآورند.

تاریخ، افراد سر از پا نشناخته زیادی را میشناسد که بیاختیار جان خود را در راه مهر علی فدا کردهاند. این جاذبه را در کجا میتوان یافت؟ گمان نمیرود در جهان نظیری داشته باشد.

علی به همین شدت دشمنان سرسخت دارد، دشمنانی که از نام او به خود میپیچیدند. علی از صورت یک فرد بیرون است وبه صورت یک مکتب موجود است، و به همین جهت گروهی را به سوی خود میکشد و گروهی را از خود طرد مینماید.آری، علی شخصیت دونیرویی است.

مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه. انسانهای با مسلک که در راه عقیده و مسلک خود فعالیت میکنند، گروههایی را به سوی خود میکشند، در دلهایی به عنوان محبوب و مراد جای میگیرند و گروههایی را هم از خود دفع میکنند و میرانند؛ هم دوست سازند و هم دشمن ساز؛ هم موافق پرور و هم مخالف پرور.

اینها نیز چندگونهاند، زیرا گاهی جاذبه و دافعه هر دو قوی است و گاهی هر دو ضعیف و گاهی باتفاوت. افراد باشخصیت آنهایی هستند که جاذبه و دافعهشان هر دو قوی باشد، و این بستگی دارد به اینکه پایگاههای مثبت و پایگاههای منفی در روح آنها چه اندازه نیرومند باشد. البته قوّت نیز مراتب دارد تا میرسد به جایی که دوستانِ مجذوب، جان را فدا میکنند و در راه او از خود میگذرند و دشمنان هم آنقدر سرسخت میشوند که جان خود را در این راه از کف میدهند، و تا آنجا قوّت میگیرند که حتی بعد از مرگ قرنها جذب و دفعشان در روحها کارگر واقع میشود و سطح وسیعی را اشغال میکند. و این جذب و دفعهای سه بعدی از مختصات اولیاست، همچنانکه دعوتهای سه بعدی مخصوص سلسله پیامبران است «1».............

 

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 13:3 ] [ برنا ]

[ ]

“ اتساع زماني: معجزه ي قرآن”

مطلب زیر را در پست های قبلی هم گذاشته ام اما به دلیل اینکه زیاد مورد سوال بوده و همچنین بسیار جالب است .  خواندن  مجدد ان را پیشنهاد می کنم 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

“ اتساع زماني: معجزه ي قرآن” 

بسيار عجيب است كه مسلمانان از معادله ي ديگري استفاده مي كنند تا اين مطلب را آشكار نمايند كه فرشتگان به سرعت نور شتاب مي گيرند . 

قرآن آنها در يك آيه بيان مي كند كه ظاهرا زمان براي فرشتگان با سرعت ثابت از براي انسانها كمتر مي گذرد . 

كه اين مطلب با نسبيت خاص اينشتين صدق مي كند كه در آن نيز در سرعتهاي بالا زمان براي اشيايي با آن سرعت آرام تر مي گذرد . 

مسلمانان از نسبيت خاص اينشتين و اين آيه استفاده كرده اند تا از اين مطلب كه فرشتگان در حقيقت به سرعت نور شتاب مي گيرند حمايت كنند . 


آيه: "فرشتگان و ارواح در يك روز به او (مذكر) صعود كردند كه اين معادل پنجاه هزار سال براي انسان است "! 


در اينجا فرشتگان يك روز را معادل پنجاه هزار سال براي انسان گذر مي كنند. (زمان در مقابل زمان و نه زمان در مقابل فاصله مانند آيه ي قمري قبل ). اگرچه طبق نظريه ي نسبيت خاص اينشتين و بوسيله ي اين تغييرات زمان (تاخيرات زماني) بدست آمده به عنوان يك ادعا از مسلمين (كه واقعا آن فرشتگان به سرعت نور شتاب مي گيرند) را مي توانيم تصديق يا انكار كنيم

اين ادعا مي تواند در دو دقيقه تصديق شود كه آنگاه هيچ نيازي به عقايد كوركورانه نخواهد بود . 

آلبرت اينشتين يك مسلمان نبود اما يهودي اي بود كه نظريه ي معروف نسبيت خاص را ارائه داد . 

هرچه سرعت بيشتر بشود زمان آرام تر مي گذرد . 

در بيرون يك ميدان گرانشي زمان اينگونه است : 

∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5 


    t ∆0زماني مي باشد كه براي متحرك بوسيله ي متحرك معادل است
     
    ∆t   زماني است كه براي متحرك معادل گذر ايستگاهي است . 

 V   سرعتي است كه به شاهد ايستگاهي نسبت داده مي شود .

      ∆t0(يك روز).   زماني است كه براي فرشتگان مي گذرد.        

 

∆t زماني است كه معادل زمان براي انسانها است. (پنجاه هزار سال قمري در دوازده ماه قمري بر سال قمري در 27.321661 روز بر ماه قمري). 

و V سرعت فرشتگان در اين مورد است. (كه ما قصد داريم آنرا حساب و با سرعت شناخته شده ي نور مقايسه كنيم).سرعت نور در خلا 299792.458 كيلومتر بر ثانيه است


از معادله ي بالا مي توانيم آن سرعت ناشناخته را حساب كنيم : 


v=c (1-∆t0 ^2/∆t^2) ^0.5 


حال بهتر است اظهارات مسلمين را در معادله جايگزين كنيم و ببينيم كه فرشتگان مسلمين واقعا به سرعت نور شتاب مي گيرند يا نه؟ 

ارقام را از آيه در اين معادله جايگزين مي كنيم : 


v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 

v = c * 0.99999999999999981 

v = 299792.4579999994 km / s 

اين اتساع زماني (تغييرات زماني) نشان مي دهد كه فرشتگان در بيرون از ميادين گرانشي به سرعت نور شتاب مي گيرند. (كمي كمتر از سرعت نور زيرا جرم دارند ). 

اين نمي تواند يك تصادف باشد زيرا سرعت حساب شده دقيقا يكسان با آيه ي قمري قبلي همچنين در بيرون از يك ميدان گرانشي است . 

مسلمانان همواره مي پرسند كه چگونه يك مرد بي سواد 1400 سال پيش توانسته اتساع زماني و هسته نسبيت را بدست آورد ! 

پس قرآن كلام خداست . 

با تشكر

ترجمه (انگليسي به فارسي): عليرضا يعقوبي 

منبع : http://www.speed-light.info 

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 12:32 ] [ برنا ]

[ ]

اعداد شگفت‌انگیز

 

اعداد شگفت‌انگیزی که جهان بر پایه آنها شکل گرفته و به حیات خود ادامه می‌دهد!

جهان بر پایه‌ی شش عدد بنا نهاده شده است که اگر هر کدام از این اعداد حتی به مقدار بسیار ناچیز متفاوت بودند، اکنون هیچ جهان وجود نداشته و بشری هم موجودیت نداشت.

لرد مارتین ریس ستاره‌شناس سلطنتی انگلستان و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب خود (تنها ۶ عدد) آورده است که تنظیم دقیق جهان به گونه‌ای‌ که حیات در آن امکان‌پذیر باشد، تصادفی نیست.

مسئله این است که تصادفات بسیار زیادی رخ داده‌اند تا جهان در چنین شرایط کنونی قرار گرفته و حیات امکان‌پذیر شده است. مارتین ریس با تحقیقات و مطالعات بسیار تلاش کرده است تا با مقداردهی به برخی از این مفاهیم، دلایل خود را تحکم بخشد.

او ادعا می‌کند که جهان تحت حکومت و کنترل شش عدد است. اعدادی که هر کدام از آنها قابل اندازه‌گیری بوده و مقدار دقیقی دارند.

از نظر او این ۶  عدد باید به گونه‌ای خاص و دقیق باشند تا شرایط حیات را فراهم کنند. در غیر این‌صورت، یعنی تنها با کمترین کم و کاستی در آنها منجر به جهان‌های عاری از حیات خواهد شد.

 

تنها ۶ عدد

او در کتاب خود این اعداد را اینگونه معرفی می‌کند:

 

عدد اپسیلون:

این عدد برابر با ۰۰۰۷/ است. اپسیلون مقدار نسبی هیدروژنی است که در انفجار بزرگ از طریق هم جوشی به هلیوم تبدیل می‌شود. اگر این عدد به جای ۰۰۰۷/، عدد ۰۰۰۶/ بود، باعث تضعیف نیروی هسته‌ای شده و به این ترتیب پروتون‌ها و نوترون‌ها به یکدیگر وابسته نمی‌شدند.

دوتریوم که (دارای یک پروتون و یک نوترون) است، نمی‌توانست شکل بگیرد. بنابراین عناصر سنگین تر هرگز در ستاره‌ها بوجود نمی‌امدند.

همچنین، اتم‌های بدن ما هرگز شکل نگرفته و کل جهان به هیدروژن تبدیل می‌شد. جالبه نه؟! حال، اگر ابسیلون برابر ۰۰۰۸/ بود، آنگاه هم‌جوشی چنان سریع صورت می گرفت که هیچ هیدروژنی از انفجار بزرگ باقی نمی‌ماند و امروزه ستاره‌ای وجود نداشت که به سیارات انرژی بدهد.

 

عدد N :

عدد N برابر است با ۱۰ به توان ۳۶ که با قدرت نیروی الکتریکی تقسیم بر قدرت گرانش برابر است. این عدد نشان می‌دهد گرانش تا چه حد ضعیف است. اگر عدد N از این کمتر بود آن گاه ستارگان نمی‌توانستند متراکم شده و دماهای زیاد برای هم‌جوشی ایجاد کنند. بنابراین ستارگان دیگر نمی‌درخشیدند و سیارات درون سیاهی سردی فرو می‌رفتند.

اما اگر گرانش حتی ذره‌ای قوی‌تر بود، ستارگان بسیار سریع گرم شده و سوخت خود را چنان سریع می سوزاندند که حیات هرگز فرصت آغاز پیدا نکند.

 

عدد امگا:

این عدد چگالی نسبی جهان است. اگر امگا از این رقمی که هست، کوچک‌تر بود، جهان بسیار سریع منبسط و سرد می‌شد. ولی اگر امگا خیلی بزرگ‌تر از این رقم بود، جهان قبل از اینکه فرصت حیات پیدا کند از هم فرو می پاشید.

 

عدد لاندا:

لاندا عدد ثابت کیهانی است که سرعت جهان را تعیین می‌کند. اگر این عدد تنها به مقدار کمی بزرگ‌تر بود با نیروی ضد گرانشی که ایجاد می کرد و جهان از هم می پاشید. یعنی با سرعت تمام به حالت انجماد بزرگ فرو می‌رفت که در نتیجه حیات را غیر ممکن می‌کرد.

اما اگر اینعدد ثابت کیهانی عددی منفی و کتر از این رقم بود، جهان به شدت متراکم شده و قبل از اینکه حیات شکل بگیرد دچار فروپاشی بزرگ می‌شد.

 

عدد Q:

این عدد، دامنه‌ی اختلالات موج در تابش ریز موج پس زمینه است که برابر با ۱۰ به توان ۵- است. اگر این عدد کمی کوچک‌تر از این بود، آنگاه جهان به شدت یکنواخت شده و توده‌ی بیجانی از گاز و غبار که هرگز به شکل کهکشان‌ها و ستاره‌های امروزی در نمی آمد.

در این صورت جهان یکنواخت، بی‌معنی و عاری از حیات می‌شد. حال، اگراین عدد بزرگتر از این مقدار بود، آنگاه در تاریخ جهان ماده زودتر به شکل ساختارهای بزرگ ابرکهکشانی متراکم  تبدیل می‌شد.

 

عدد D :

این عدد، تعداد ابعاد فضا است. اگر فضا یک بعدی باشد، احتمالا حیات نمی‌تواند وجود داشته باشد. زیرا در این صورت محنویات جهان چیز قابل توجهی نخواهد بود.

ذرات بدون هیچ برهم‌کنشی از کنار یکدیگر عبور می‌کردند. بنابراین می‌توان گفت؛ جهان‌هایی که در یک بعد وجود دارند، نمی‌توانند حیات داشته باشند.

فضاهای دو بعدی نیز با این مشکل مواجه هستند و شکل‌های مختلف حیات در این فضا، نهایتا متلاشی یا تجزیه می‌شوند. از نظر علم زیست شناسی نیز هوش نمی‌تواند در کمتر از سه بعد وجود داشته باشد.

در فضای چهار بعدی، مشکل دیگری وجود دارد، سیاره‌ها دیگر در مدار خود به دور خورشید  قرار نخواهند گرفت. قانون جذر معکوس نیوتون با قانون مکعب معکوس جایگزین  خواهد شد و به بیان دیگر، عدد سه در ابعاد فضایی عددی ویژه است. یعنی دقیقا در فضای سه بعدی می‌توان به جستجوی حیات پرداخت.

 

 

[ پنجشنبه 26 تیر1393 ] [ 15:48 ] [ برنا ]

[ ]

معجزات علمی قران

چرا در قرآن نوشته شده است:    [اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]

منبع از سایت:http://miraclesofthequran.persianblog.ir/

سالها قبل فرد اتئیستی را دیدم که در یکی از این رسانه ها آیه [اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] به معنی خداوند نور آسمان ها و زمین است را به تمسخر گرفت و گفت منشا نور فوتون هست نه خدا!

امروز در سایت ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دانشمندان با شبیه سازی های کامپیوتری و محاسباتی به این نتیجه رسیده اند که منشا نور کیهان ناشناخته است و یک منبع ناشناخته فتون ها را به کیهان وارد می نماید گزیده هایی از متن خبر :

هیجان انگیز ترین امکان این است که فتون های ناپیدا از یک منبع جدید عجیب و غریب که نه کهکشان ها و نه کوازار ها و نه هیچ چیز دیگر است می آید.این مانند این است که شما یک اتاق بزرگ و درخشان داشته باشید ولی به هر طرف نگاه کنید لامپ های چهل واتی را ببینید.[1][2]

یعنی دانشمندان هنوز پاسخ دقیق و مناسبی مبنی بر اینکه منبع نور کیهان از کجاست ندارند و ظاهرا این منبع از داخل کیهان نیست و به آن وارد می شود.

 

قرآن کریم در 1400 سال قبل به این سوال جواب داده است : 

 اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ(سوره نور آیه 35)

خدا نور آسمانها و زمین است. مَثَلِ نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى، و آن چراغ در شیشه‏اى است. آن شیشه گویى اخترى درخشان است که از درخت خجسته زیتونى که نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى‏شود. نزدیک است که روغنش- هر چند بدان آتشى نرسیده باشد- روشنى بخشد. روشنى بر روى روشنى است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت مى‏کند، و این مثلها را خدا براى مردم مى‏زند و خدا به هر چیزى داناست.

خداوند در این آیه بطور واضح پاسخ می دهد که منشا نور آسمانها و زمین از اوست و بی شک دانشمندان پاسخ قانع کننده ای برای اینکه منشا نور آسمان از کجاست نخواهند یافت و تنها پاسخ این سوال خداست.

----------

[1]منبع انگلیسی Something is Amiss with Light in the Universe --"May Be Coming from Some Exotic Unknown Source" (Today's Most Popular) 

[2]ترجمه فارسی خبر : یک چیز گمراه کننده همراه نور در جهان وجود دارد شاید یک منبع ناشناخته عجیب و غریب

[ چهارشنبه 25 تیر1393 ] [ 20:28 ] [ برنا ]

[ ]

[ چهارشنبه 25 تیر1393 ] [ 20:12 ] [ برنا ]

[ ]

ارسالی از طرف خانم جودی 

« بسیار زیبا و  آموزنده »

میگویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزریق کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود.
وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد درمان درد خود را مراجعه به یک راهب مقدس و شناخته شده میبیند.
وی به راهب مراجعه میکند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد کرد .... که مدتی به هیچ رنگی بجز رنگ سبز نگاه نکند.

وی پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید بشکه های رنگ سبز تمام خانه را با رنگ سبز رنگ آمیزی کنند.
همینطور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض میکند.
پس از مدتی رنگ ماشین ، ست لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر میدهد و البته چشم دردش هم تسکین می یابد.
بعد از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید.
راهب نیز که با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لباسش را عوض کرده و خرقه ای به رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته؟
مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و میگوید :" بله . اما این گرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته ام."

مرد راهب با تعجب به بیمارش میگوید بالعکس این ارزانترین نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام.
برای مداوای چشم دردتان، تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و نیازی به این همه مخارج نبود.

برای این کار نمیتوانی تمام دنیا را تغییر دهی، بلکه با تغییر چشم اندازت(نگرش) میتوانی دنیا را به کام خود درآوری.
تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما تغییر چشم اندازمان(نگرش) ارزانترین و موثرترین روش میباشد.

[ چهارشنبه 25 تیر1393 ] [ 19:54 ] [ برنا ]

[ ]

چرا آسمان آبی و ابرها سفید هستند

مطلب علمی درباره مبحث نورو موج در فیزک هشتم

 جر آسمان آبی و ابرها سفید هستند 

 

 

درادامه بخوانید


ادامه مطلب

[ سه شنبه 24 تیر1393 ] [ 1:33 ] [ برنا ]

[ ]

ستاره های دریایی

ستاره‏ دریایی جاندارانی مرموز هستند. گذشته از اینکه اکثر قریب به اتفاق ساکنین اعماق دریاها دارای طبیعت پیچیده ای هستند، ستاره دریایی ویژگی هایی دارد که می توان آنرا مرموزترین موجودات دریایی نامید. دانستن برخی از این ویژگی ها همراه با تماشای تصاویر زیبای این موجود رنگارنگ، خالی از لطف نیست :

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ادامه مطلب

[ سه شنبه 24 تیر1393 ] [ 1:23 ] [ برنا ]

[ ]

این مطلب زیبا ارسالی از سرکار خانم نگار جودی

دیوانه کیست ؟ غافل کیست ؟
در شهر ما دیوانه ای زندگی میکند که همه او را دست می اندازند و در کوچه پس کوچه های شهر بازیچه بچه

ها قرار میگیرد.روزی او را در کوچه ای دیدم که با کودکانی که او را ملعبه خود قرار داده بودند با خنده و شادی

بازی مبکرد.او را به خانه بردم و پرسیدم: چرا کودکانی که تو را مسخره میکنند و به تو و حرفها و کارهایت

میخندند را از خود نمیرانی؟؟ با خنده گفت:

((مگر دیوانه شده ام که بندگان خدا را از خود برانم در حالیکه میتوانم لبخند را به آنها هدیه دهم؟)). جوابش مرا

مدتی در فکر فرو برد....دوباره از او پرسیدم:قشنگترین و زشت ترین چیزی را که تا به حال دیده ای را برایم

تعریف کن.!

لیوان آبی که در اتاق بود را برداشت و سر کشید.با آستین لباسش آبی که از دهانش شر کرده بود را پاک کرد

و گفت :((قشنگترین چیزی را که در تمام عمرم دیده ام لبخندی است که پدرم هنگام مرگ بر لب داشت.و زشت ترین 

چیزی که دیده ام مراسم خاکسپاری پدرم بود که همه گریه کنان جسد را دفن میکردند.پرسیدم:چرا به نظر تو

زشت بود؟مگر مراسم خاک سپاری بدون گریه هم میشود؟جواب داد:((مگر برای کسی که به مرگ لبخند زده

است باید گریه کرد؟؟)) و من از آن روز در این فکر هستم که آیا این مرد دیوانه است یا مردم شهر ما دیوانه اند

که او را دیوانه می پندارند؟؟...

[ یکشنبه 22 تیر1393 ] [ 22:6 ] [ برنا ]

[ ]

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست 

 

هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود 

 

صحنه پیوسته به جاست 

 

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد 

[ شنبه 14 تیر1393 ] [ 0:29 ] [ برنا ]

[ ]

مطلب ارسالی از طرف مبینا 

«بسیار آموزنده و ریباست »

روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم .

شغلم را........دوستانم را.........زندگی ام را !

به جنگلی رفتم تا برای آخرین بار با خدا صحبت کنم .

به خدا گفتم : آیا می توانی دلیلی برای ادامه زندگی برایم بیاوری ؟

و جواب او مرا شگفت زده کرد.

او گفت : آیا درخت سرخس و بامبو را می بینی؟

پاسخ دادم : بلی .

فرمود : هنگامی که درخت بامبو و سرخس راآفریدم، به خوبی ازآنها مراقبت نمودم .

به آنها نور و غذای کافی دادم . دیر زمانی نپایید که سرخس سر از خاک برآورد و

تمام زمین را فرا گرفت اما از بامبو خبری نبود .

من از او قطع امید نکردم .

در دومین سال سرخسها بیشتر رشد کردند و زیبایی خیره کننده ای به زمین بخشیدند

اما همچنان از بامبوها خبری نبود .من بامبوها را رها نکردم.

در سالهای سوم و چهارم نیز بامبوها رشد نکردند .

اما من باز از آنها قطع امید نکردم.

در سال پنجم جوانه کوچکی از بامبو نمایان شد.

در مقایسه با سرخس کوچک و کوتاه بود اما با گذشت 6 ماه ارتفاع آن به بیش از 100 فوت رسید.

5 سال طول کشیده بود تا ریشه های بامبو به اندازه کافی قوی شوند.

ریشه هایی که بامبو را قوی می ساختند و آنچه را برای زندگی به آن نیاز داشت را فراهم می کرد.

خداوند در ادامه فرمود : آیا می دانی در تمامی این سالها که تو درگیر مبارزه با سختیها و

مشکلات بودی در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی .

من در تمامی این مدت تو را رها نکردم همانگونه که بامبو ها را رها نکردم .

هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن و بامبو و سرخس دو گیاه متفاوتند

اما هر دو به زیبایی جنگل کمک می کنند.

زمان تو نیز فرا خواهد رسید تو نیز رشد می کنی و قد می کشی !

از او پرسیدم : من چقدر قد می کشم .

در پاسخ از من پرسید : بامبو چقدر رشد می کند؟

جواب دادم : هر چقدر که بتواند .

گفت : تو نیز باید رشد کنی و قد بکشی ، هر اندازه که بتوانی


[ شنبه 14 تیر1393 ] [ 0:22 ] [ برنا ]

[ ]

درباره جهان های موازی

این مطلب جالب درباره  جهان های موازی را از وب دوست عزیز زهرا انتخاب کردم  برای بجه هایی که به این موضوعات علاقمندند. برای من که خیلی جالب بود.
 
 
فيزيکدانان کوانتمي دانشگاه کاليفرنيا کشف عجيبي کرده اند که به گونه اي نشان مي دهد جسمي که در مقابل يک فرد قرار گرفته و ديده مي شود مي تواند به صورت همزمان در جهاني موازي نيز وجود داشته باشد.

براي درک اين پديده که کاملا غيرممکن به نظر مي رسد ، بايد بسيار بسيار کوچک انديشيد حتي کوچکتر از اتمها، الکترونهايي که به دور هسته اتم در گردشند ، در آن واحد در حالت هاي چند گانه حرکت مي کنند که ثابت کردن آنها تقريبا غير ممکن است. به بيان ساده تر مي توان گفت زماني که فردي در شهر اکلاهاما به ديدن مادر خود مي رود در جهان موازي که ذرات اتمي وي در آن حضور دارند همان فرد در خانه مشغول تماشاي تلويزيون است.

به گفته دانشمندان شايد اين پديده کاملا غير واقعي به نظر آيد اما بر پايه علم حقيقي رخ مي دهد. بر اساس يکي از نظريه هاي فيزيکي زماني که پديده اي در يک حالت مشاهده مي شود اين پديده جهان را به دو بخش تقسيم مي کند. نظريه چند حالتي بر اين پايه استوار است که جهان فعلي طي مشاهده انسان متوقف شده و انسان تنها يکي از واقعيات در حال وقوع را مشاهده مي کند. براي مثال مي تواند توپ فوتبال را ببيند که در هوا در پرواز است، اما شايد در جهان موازي اين توپ در همان لحظه سقوط کرده باشد و يا شايد اصلا فردي در آن لحظه مشغول بازي فوتبال نباشد.

بسياري از فيزيکدانان بزرگ پايه هاي علمي جهان چند حالتي را حتي اگر نتوان آن را به اثبات رساند قبول دارند. «شان کرول» از موسسه تکنولوژي کاليفرنيا يکي از اين فيزيکدانان بوده و معتقد است تا زماني که نتوان تمدنهاي فوق پيشرفته بيگانه را تصور کرد که پي به واقعيت اين نظريه برده اند، انسانها تحت تاثير امکان وجود جهانهاي ديگر قرار نخواهند گرفت. وي در عين حال معتقد است هرگز فردي قادر به ابداع دستگاهي نخواهد بود که با استفاده از آن بتوان ميان اين جهانها ارتباط برقرار کرد.

درک واقعيت جهان موازي بستگي شديدي به درک انسان از زمان دارد. به گفته «کرول» ما زمان را به صورت واقعي احساس نمي کنيم، تنها شاهد گذشت آن هستيم. براي مثال گذشت زمان در هنگام يک مسابقه هيجان انگيز بسيار سريع و در سر کلاس يک درس کسل کننده کاملا کند است. يا هنگامي که فردي تلاش دارد با تاخير در دفتر کارش حاضر نشود، دقايق براي وي با سرعتي باور نکردني مي گذرند اما چند دقيقه باقي مانده از ساعت کار به راحتي با چندين ساعت برابري مي کنند.

«گات» مي گويد نيوتن باور داشت زمان پديده اي جهاني است و تمامي ساعتهاي جهان به صورت يکسان حرکت مي کنند. اکنون با توجه به نظريه نسبيت خصوصي اينشتين مي توان گفت سفر به آينده امکان پذير است. با در نظر گرفتن نظريه گرانش اينشتين ، قوانين فيزيک از منظري که امروز آنها را درک مي کنيم نشان مي دهند حتي سفر در زمان به سوي گذشته نيز امکانپذير است اما براي مشاهده امکان اين سفر بايد قوانين جديد فيزيکي در سطح کوانتمي فراگرفته شوند.

درک اين قوانين نيز با استفاده از ذره اي فلزي و بسيار کوچک و کاسه اي مخروطي شکل آغاز شده است. در واقع فيزيکدانان دانشگاه کاليفرنيا با ابداع خود مقياس ماشين هاي کوانتمي را به ابعاد بزرگتري تغيير دادند.


 

[ شنبه 14 تیر1393 ] [ 0:0 ] [ برنا ]

[ ]

باورکردنی نیست وقتی که از درسهای محبت  تو برای کسی سخن  برانم 

باورکردنی نیست دنیای پرهیزکاری تو ،واین همه عشق وصفای که داری،

باورکردنی نیست  این همه درستکاری و پاکی تو در این همه تاریکی و تیرگی و بی وفایی ........

نگاه آرام و وزیباوقدردان تو بسیار بیشتر از ساعتی که باهم می گذرانیم وروزهایی که در کنار هم بودیم با من است .

هنگامی که در ساعت نماز برای ادای نمازت با شرمندگی از من اجازه ی خروج می خواستی کاش می دانستی که دلم می خواهددر دریای معرفت تو غرق شوم و آرزو داشتم همیشه به تو بگویم  برای من هم دعا کن ....

عادت کرده ام هرگاه که در کلاسم را باز می کنم نگاه مهربان وقدر دان تورا ببینم ومن کم کم شرمنده می شوم از این همه صفا ومعرفت تو واین همه کم لطفی ونامردی من .......واما توچه می دانستی که بعداز رفتنت از کنار در اتاق من خودت را درقلبم جامی گذاشتی.

خدای من در مسیر زندگی کوتاه وپر شتاب خویش چه حقیقت ها یی که برایم به اثبات رساندی وچه کسانی که درقطار زندگی همنشینم کردی .

چه کسی فکرش را می کرد زمانی من درسن پختگی و تجربه به قطعیت برسم که دانش آموزی با سن کم و تجربه اندک خود می تواند آموزگار بزرگ من باشد و شفافیت و صداقت وپاکی قلب او چنان بزرگ است که همه ی ما آدم بزرگها به اصطلاح دبیرهای او در آن غرق می شویم .

مبینای عزیزم وقتی به دنیای درون تو سر می کشم فقط وفقط خدا رامی بینم ودیگر هیچ .

تو براستی آموزگار منی .آموزگار دوستی ومهر وعشق ......................

 

[ پنجشنبه 12 تیر1393 ] [ 17:54 ] [ برنا ]

[ ]

آموزش مجازی میکروسکوپ

 

علوم هفتم 

میکروسکوپ انلاین 

 

[ پنجشنبه 12 تیر1393 ] [ 17:50 ] [ برنا ]

[ ]

لیست برترین گوشی‌های هوشمند

لیست برترین گوشی‌های هوشمند Krusell بر مبنای فروش گوشی ها در شش قاره و بیش از 70 کشور جهان تهیه و تنظیم شده است.
 
1- گوشی هوشمند Xperia Z1 سونی
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
2- گوشی هوشمند iPhone 5 اپل
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
3- گوشی هوشمند I9500 Galaxy S4 سامسونگ
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
4- گوشی هوشمند Galaxy S4 mini سامسونگ
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
5- گوشی هوشمند Galaxy Core I8260 سامسونگ
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
6- گوشی هوشمند Lumia 1020 نوکیا
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
7- گوشی هوشمند Nexus 5 گوگل، ساخت شرکت ال‌جی
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
8- گوشی هوشمند Lumia 925 نوکیا
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
9- گوشی هوشمند Xperia Z سونی
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس)
10- گوشی هوشمند Galaxy Note 3 سامسونگ
 لیست 10 گوشی موبایل برتر جهان (با عکس) 
در لیست 10 گوشی هوشمند برتر ماه نوامبر، گوشی Xperia Z1 سونی رتبه نخست را از آن خود کرده است.

 

 

[ پنجشنبه 12 تیر1393 ] [ 1:28 ] [ برنا ]

[ ]

ارسالی از طرف دانش آموز خوبم زهرا شیرازی

 

«روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند، چقدر فقیر هستند.

آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر، مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟پسر پاسخ داد:

عالی بود پدر! پدر پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟پسر پاسخ داد: بله پدر! و پدر پرسید: چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. ما در حیاطمان یک فواره داریم و آنها رودخانه ای دارند که نهایت ندارد.

ما در حیاطمان فانوس های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند.

حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود اما باغ آنها بی انتهاست! با شنیدن حرفهای پسر، زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد : متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.»

[ پنجشنبه 12 تیر1393 ] [ 1:20 ] [ برنا ]

[ ]

ارسالی از دانش آموز بااستعداد مهدیه رنجبر 

این اولین شعری است که من سروده ام میدانم بد است اما شما ببخشید

آن زمان که دنیا زیبا بود
آن زمان که چشمانمان بینا بود
آن زمان که آسمان آبی بود
رنگ روی خورشید طلایی بود
آن زمان رنگ کوه ها سفید بود
مثل آیینه. مثل امید بود
آن زمان که دست ها مهر داشت
آن زمان که عشق میانمان جاری بود
آن زمان که می توانست عاشق شد
آن زمان که یاد خدا همراهمان بود
آن زمان زندگی زیبا بود
مثل آیینه، مثل آب بود
آن زمان کوچه ها بوی خدا را داشت
عشق داشت، نور داشت، بینا بود
آن زمان عشق معنا داشت
چون یاد خدا همواره همراهمان بود
آن زمان زندگی زیبا بود
مثل رویا، مثل خواب بود

[ سه شنبه 10 تیر1393 ] [ 22:31 ] [ برنا ]

[ ]

حرف تازه ای بزنیم

سفره ی خلوتم  امروز 

به یمن دوستان

                       باز است

تنها نیستم  

    یک سرزمین

                      میهمان دارم

کوران تازه ای است ،

                       شاید

عطسه می کند 

                   گیاه

در می رود خستگی 

                        از تن یاس 

خمیازه می کشد ،

                        کوچه 

بازی می کند،

                        خیال

می شکند شاید،

                   کسالت عمیق روزهای ملال

 

حرف تازه ای بزنیم 

فکر تازه ای بکنیم 

....................

 

[ سه شنبه 10 تیر1393 ] [ 0:56 ] [ برنا ]

[ ]

«ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر ومقاومت پیشه کنید و به نماز توسل جوئید که خداوند با صابران است »

                                                                    بقره آیه 153

 

«والبته شما را به سختی ها بیازمائیم چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازمائیم و مژده آسایش باصابران است»

 

«آنانکه چون به حادثه سخت دچار شوند صبوری پیش گرفته و گویند ما به فرمان خدا آماده ایم و به سوی او رجوع خواهیم کرد »

 

«آن گروهند مخصوص الطاف الهی و رحمت خاص خداوند و آنها به حقیقت به سوی خدا هدایت یافتگانند»   

                                                       بقره  آیات 155-156- 157

 

                       خداوندا مااز صایران قرار ده

[ سه شنبه 10 تیر1393 ] [ 0:48 ] [ برنا ]

[ ]

باز هم من و لحظه ی دیدار دوست

  

باز هم من و لحظه ی دیدار دوست 

خدایا گاهی روحم سرد سرد است و تو ناگهان می آیی و وجودم را گرمایی تازه می بخشی و دوباره مرا بسوی خود می خوانی . در لحظات دلتنگی و ناتوانی می شود دوباره مرا دریابی؟

امشب وجودم خسته است ودرمانده  وقلب من بازمنتظر ضیافت شبانه است که مهمان روح خسته ام شود .

باز هم من و دیده ی بیدار دوست ،باز هم من و خیال روی دوست ، باز هم من و  لحظه دیدار یار ...

این کیست که امشب این گونه آرام بر چشمان خیس تو قدم می گذارد . لحظه ای می نشیند ،مکثی می کند و می رود ،

این کیست که بعد از مدتها احساست را به ضیافت فرا می خواند  و پروانه ی خیالت را بسوی شمع وجود خویش می کشاند .

این کیست که باز هم خانه خلوت تورا دق الباب می کند

 امشب نسیم خوش می وزد .

اما این نسیم آشنا از کجاست که این گونه وجودت را به  بازی گرفته است 

امشب سمند خیال دوست برخاطرم بیتوته کرده است  .

[ یکشنبه 8 تیر1393 ] [ 21:40 ] [ برنا ]

[ ]

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه

نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنم ...

التماس دعا

[ یکشنبه 8 تیر1393 ] [ 10:47 ] [ برنا ]

[ ]

معلمی راه رسیدن یا دور شدن

معلمی راه رسیدن  یا دور شدن

متن زیر انشای دانش آموزی در پایه ی سوم ابتداییست هنگامی که معلم  برای تنبیه  به او اجازه نداد تا با بقیه بچه های کلاس دیکته بنویسد و نمره صفر برای او گذاشت . دانش آموز متن دیکته را به صورت انشایی برای خود مینویسد   جملات پایانی او نشان از شدت ناراحتی و غم عمیق او دارد . وقتی این نوشته را خواندم  .نمی دانم

آیا این برخورد و تنبیه معلم توانسته نقش سازندگی داشته باشد یا تنها بر روح وجان یک انسان کوچک اثر تیره ای گذاشته است و خاطره ای تلخ از دوران کودکی و مدرسه ساخته است .

 

«در هر کشوری انسان های بزرک و فداکاری هستند در کشور بزرک ایران بسیارندمثل شهید محمد حسین فهمیده،ریزعلی خواجوی وحسن امید زاده .کارهای این انسانهی فداکار سر مشق چراغ راه ماست .شهید محمد حسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به بدنش بست ودر زیر زنجیر های تانک دشمن جان خود را فدا کرد. ریز علی خواجوی دهقان فداکار آذربایجانی در یک روز سرد پاییزیرداشت به خانه برمی گشت ولی دید راه آهن مسدود شده ریزعلی  پیراهنش را در آورد و آتش زد و راننده قطار ایستاد جان مسافران را نجات داد. حسن امید زاده معلم فداکار که وقتی بخاری کلاس آتش گرفت دانش آموزان را نجات داد. ولی خودش در آتش سوخت گر چه زنده ولی اثر سوختگی بر بدنش ماند.بکوشیم مانند آن ها باشیم .

ما امروز از روی این متن دیکته داشتیم   ولی چون من دفتر دیکته ام را نیاورده بودم  خانم از من دیکته نگرفت ومن ناراحت شدم فردا جمعه است ومن در خانه هستم   من دوست داشتم که دیکته بنویسم و حتی امروز من گل هم زدم .حالا بعد از دیکته امتحان ضرب داریم  ولی دیکته ام  خیلی حیف شد چون من دوست داشتم با دوستانم دیکته بنویسم . ......»

 

در متنی ازکتاب که سعی اش در این است که کودکان این سرزمین با فرهنگ ایثار و گذشت و همدردی آشنا شوند متأسفانه دررفتار و برخورد معلم در کلاس دیده نشده .و این متن نشان از عدم حس امنیت و آرامشی است که ما در کلاس شاید ناخواسته ایجاد می کنیم  . و همه این حس های ناخوشایند باعث شده است دانش آموزان ما محیط مدارس را زیاد دوست ندارند و تعطیلی و محیط خانه را ترجیح می دهند . همانطور که در متن فوق در برابر استرس و غمی که بر دانش آموز در کلاس وارد شده در لابلای جملات ناراحت کننده ایجاد شده خبرهای خوش مثل گل زدن در فوتبال .یا تعطیلی فردا را دائما به خود یاد آوری می کند.

خدایا همه ی توانم این است اثری روشن برروح انسانها بنشانم . مراقبم باش ناخواسته روح کسی را نخراشم.

[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 10:24 ] [ برنا ]

[ ]

حس غریبی

حس غریبی دارم امشب .یک حس گمشده دیرین که گه گاهی به سراغم می آید و مرا کلافه و بی قرار می کند . 

ویاد آن دخترک که همیشه بامن است . 

زمانی در میان آن همه تکرار به سراغم آمد آرام وبی صدا  . وچقدر باهوش بود و دقیق . 

هنگامی که همه چیز را از نگاه من می یافت  و تمام قلب مرا می خواند . ومن خیلی زود فهمیدم که چقدر راحت می شود انسان وقتی کسی را در کنار خود دارد که با نگاهش آرام می شوی وتمام غمهایت یک باره دور می شود 

وزمان بی رحمانه چه آرام و بی صدا  او را از من دور کرد .

اکنون خاطره اش  همنشین لحظات دلتنگی من است. 

و حرفهایی زیادی که برای گفتن دارم .افسوس که نتوانستم در آن فرصت اندکی که روزگار او را در برابر من قرار داد  پنجره ی اندیشه هایم را بر رویش بگشایم  و او را میهمان دنیایی زیبایی افکارم کنم که او به دنبالش بود .  ....

 باید کنارخاطره ها ایستاد .

در فصل سوگواری عاشق، 

[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 0:17 ] [ برنا ]

[ ]

خدا

متن زیر ارسالی از طرف دانش آموز خوبم مائده سادات  نظری 

(مائده جان متن بسیار زیبایست .)

 

صبح که بیدارشدی نگاهت میکردم، امامتوجه شدم که خیلی مشغول انتخاب لباسی که می خوای بپوشی، فکرمی کردم يه لحظه وقت داری بمن بگی"سلام"اما بعد دیدمت که ازجا پریدی، اما درعوض تو به دوستت تلفن زدی. باآن همه کارگمان می کنم که وقت نداری با من حرف بزنی.متوجه شدم قبل ازنهارهی دوروبرت را نگاه می کنی؛ شایدخجالت می کشیدی، يادم نکردي! بعدازانجام چند کاردرحالی که تلویزیون نگاه می کردی، شام خوردی، بازم با من صحبتی نکردی! به خانوادت شب بخیر گفتی و خوابیدی. نمی دانم چرابه من شب بخیرنگفتی؛ امااشکالی نداره مگرصبح به من سلام کردی؟! صورتت راکه خستهء تکرارِ یکنواختی های روزمره بود لمس کردم چقدرمشتاقم که بگویم چطورمی توانی زندگیه زیباترومفیدتررا تجربه کنی، احتمالاًمتوجه نشدی که من در کنارت وبرای کمک به توآماده ام. من آنقدر دوستت دارم که هميشه منتظرتم، منتظر یک سرتکان دادن، یک دعا، یک فکر یا گوشه ای ازقلبت که به سوی من آید، به امید روزی که کمی به من وقت بدهی. به خاطرخودت!

آیاوقت داری که این نامه را برای دیگرعزیزانم بفرستی؟اگرنه عیبی ندارد من همیشه دوستت دارم...
خدا

[ چهارشنبه 28 خرداد1393 ] [ 22:46 ] [ برنا ]

[ ]

دعا

خداوندا نور علمت را بریاخته های مغز ما بتابان

خداوندا نور معرفتت را بر قلب ما بتابان

خداوندا لحظه ای ما به حال خود رها مکن

ورحمتت را هر لحظه بر وجود مان جاری کن

خداوندا فضل و رحمتت را برما نازل کن.

 

 

 


برچسب‌ها: دعا

[ سه شنبه 27 خرداد1393 ] [ 22:44 ] [ برنا ]

[ ]

راکتور اتمی

راکتور اتمی 


برچسب‌ها: راکتور اتمی

[ سه شنبه 27 خرداد1393 ] [ 12:33 ] [ برنا ]

[ ]